تاریخ انتشار کتاب‌های زیر چاپ http://pakrooh.mihanblog.com 2020-02-25T08:44:00+01:00 text/html 2012-06-13T18:16:59+01:00 pakrooh.mihanblog.com بهزاد پاکروح معرفی کتاب http://pakrooh.mihanblog.com/post/8 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px; ">برای آگاهی از فهرست مطالب کتاب‌های زیر، بر روی آن ها کلیک کنید.<div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; "><div><strong><font color="#000000">۱-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/6" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">نانوتكنولوژی و كاربرد آن در صنعت پلیمر</font></strong></a></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/5" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">هایپركم، ابزاری برای مدل‌سازی مولكولی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/4" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی مخازن ذخیره‌ی اتمسفریك با نرم‌افزار TANK</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/3" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">آشنایی با مقررات شهرسازی و معماری (طرح 5 معماری)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/2" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شستشوی شیمیایی در صنعت و روش‌های انجام تست‌های كنترل كیفیت به همراه ده‌ها فرمول شوینده‌ی صنعتی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۶-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/1" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">ژنتیك از دیدگاه حل مسأله</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۷-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/27" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">ژنتیك مولكولی باكتری‌ها</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۸-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/26" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">سنتز تركیبات آلی دارویی (مباحث نوین پژوهشی)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۹-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/25" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شبیه‌سازی CFD جریان‌های چندفازی با نرم‌افزار FLUENT</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۰-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/24" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">راهنمای استفاده از كد شبیه‌سازی MCNP4C، روش مونت ‌کارلویی برای محاسبات هسته‌ای</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۱-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/23" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">برنامه‌نویسی برای مهندسان شیمی با استفاده از C، C++ و MATLAB</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۲-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/22" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">بیوسنسورها</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۳-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/21" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">اکستروژن فیلم دمشی Blown Film Extrusion</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۴-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/20" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">مدیریت بحران در واحدهای صنعتی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۵-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/19" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">تست غیر مخرب (NDT)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۶-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/18" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">آموزش پیشرفته ماشین‌كاری با PowerMILL 10</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۷-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/17" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">PDMS</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۸-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/15" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شیمی فضایی (191 مسأله همراه با پاسخ)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۱۹-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/12" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">الاستیسیته</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۰-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/11" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شبیه‌سازی فرآیندهای پلیمری با ASPEN Polymer Plus</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۱-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/10" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">فرآیند جذب سطحی و شبیه‌سازی آن با نرم‌افزار ASPEN ADSIM</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۲-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/9" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی و تحلیل آنالیزهای ویژه با ANSYS</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۳-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/8" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی و تحلیل مهندسی با ANSYS</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۴-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/7" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">راهنمای جامع ابزار دقیق</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۵-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/58" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">‌مباحث نوین در مکانیک مولکولی و کوانتومی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و کاربرد روش‌های عددی در مدل‌سازی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۶-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/57" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">فانوس، اندیشهﻫﺎی اندیشمندان سرشناس جهان</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۷-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/56" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">راهنمای بیماران دیابتی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۸-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/55" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">روبوكاپ، آموزش فوتبال دو بعدی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۲۹-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/54" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">درس‌های ژنتیك برای كارشناسان نظام سلامت</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۰-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/53" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">فیزیک غیرخطی DNA</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۱-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/52" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">دنیای نانو و الماسواره ها</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۲-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/51" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">راهنمای تشریحی آزمایشگاهی اندام های رویشی نهاندانگان</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۳-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/49" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">مبانی ژل کروماتوگرافی و کاربردهای آن</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۴-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/48" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">نمایش‏های جادویی شیمی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۵-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/46" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">داده‌کاوی و کشف دانش درMicrosoft SQL SERVER 2008</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۶-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/45" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">مدل‌سازی و طراحی سازه با ROBOT STRUCTURAL 2011</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۷-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/44" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">آشنایی با چدن نشکن آستمپر (ADI)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۸-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/43" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">آزمایشگاه شیمی عمومی 1</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۳۹-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/42" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی مخازن ذخیره‌ی اتمسفریک با نرم‌افزار TANK</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۰-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/41" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی و شبیه سازی خط لوله با PIPESYS, PIPPHASE &amp;TGNET و اتوماسیون HYSYS و VB&amp; MATLAB</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۱-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/40" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">مرجع كامل طراحی PLANT با PDMS</font></strong></a><strong><font color="#000000">(مسعود عزتی)</font></strong></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۲-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/39" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">آشنایی با مهندسی شیمی و دستگاهﻫﺎی ثابت و دوار عملیات</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۳-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/38" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">مدیریت فرایندهای سازمان</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۴-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/37" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">تئوری اختلاط و دستگاه مخلوط کن</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۵-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/36" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی و برآورد اقتصادی پروژه های صنایع شیمیایی با ASPEN ICARUS</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۶-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/35" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">مرجع كامل شبیه سازی فرآیندهای پایا با HYSYS</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۷-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/34" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی مبدل های حرارتی با ASPEN HTFS</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۸-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/33" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">آموزش کاربردی نرم افزارهای Guassian, Chemoffice, GaussView, Hyperchem, AIM</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۴۹-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/32" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با استفاده از نرم¬افزار CHEMCAD 6.0</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۰-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/31" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی با ASPEN Plus</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۱-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/30" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">تحلیل تنش در سیستم‌های Piping با استفاده از نرم‌افزار CAESAR II</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۲-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/61" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">مهندسی واكنش‌های شیمیایی با استفاده از نرم‌افزار (COMSOL Multiphysics (FEMLAB</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۳-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/60" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">برنامه‌نویسی حرفه‌ای نرم‌افزار فلوئنت FLUENT</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۴-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/73" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">پروتئین‌های شوك حرارتی Heat Shock Proteins) HSPs)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۵-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/72" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شبیه‌سازی دینامیک و کنترل فرآیندهای شیمیایی با ASPEN PLUS DYNAMICS</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۶-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/71" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">روش‌های آنالیز کمّی مواد در محلول‌های آبکاری فلزات</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۷-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/70" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی تقطیر</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۸-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/69" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شهر مطلوب سالمندان (تطبیق شهرها با نیازهای سالمندان)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۵۹-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/68" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی و شبیه‌سازی مبدل‌های حرارتی، پوسته و لوله‌ای، دو لوله‌ای، چند لوله‌ای، گیره‌مویی، هوا خنک ...</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۶۰-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/67" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شبیه‌سازی و تحلیل سیستم تعلیق و خودرو با نرم‌افزار ADAMS/Car--مفهوم‌های پایه‌ای ADAMS/Car</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۶۱-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/66" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">آزمایشگاه شیمی عمومی</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۶۲-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/65" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">برنامه‌ریزی تعمیرات پیش‌گیرانه و پیش‌گویانه ماشین‌های دوّار (از تجزیه و تحلیل تا استقرار کاربردی سیس</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۶۳-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/64" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">ارزیابی كمی و كیفی ریسک ر صنایع فرآیندی و شرح روش‏های شناسایی مخاطرات صنعتی با تمركز بر روش HAZOP</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۶۴-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/63" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">شیمی هتروسیکل (حل مسائل)</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">۶۵-&nbsp;</font></strong><a href="http://moarefieketab.blogfa.com/post/62" style="text-decoration: none; color: rgb(37, 140, 243); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><strong><font color="#000000">طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار باPVElite</font></strong></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#000000">&nbsp;</font></strong></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#ff0000">به زودی کتابهای بیشتری در این وبلاگ معرفی خواهد شد.</font></strong></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><strong><font color="#ff0000">این کتاب ها را می توان در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور تهیه کرد. درصورتی که موفق به تهیه ی کتاب مورد نظر خود نشدید بین ساعت 9 تا 14 با 66966925-021 تماس بگیرید.</font></strong></p></span></div></span> text/html 2012-01-16T14:48:32+01:00 pakrooh.mihanblog.com بهزاد پاکروح پاسخ http://pakrooh.mihanblog.com/post/7 <div class="clearfix" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; display: block; "><div class="comment_row-name" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 153, 0); font-weight: bold; float: right; line-height: 25px; ">محمدرضا زارعی<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 153, 153); font-weight: normal; line-height: normal; ">یکشنبه 6 آذر 90 22:17</span></div></div><div><br></div><div><br></div>انتشار برخی کتب مهندسی زیاد از حد طولانی است<div><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></b></div><div><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پاسخ بهزاد پاکروح :&nbsp;</span></b><span id="reply_text_879918" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">سلام دوست عزیز</span></span><div class="reply" id="reply_879918" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; font-family: tahoma; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(170, 170, 170); background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); display: block; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span id="reply_text_879918" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">من هم مثل شما ترجیح می دهم کتاب های در حال آماده سازی هرچه زودتر منتشر شوند<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">اما متاسفانه برخی نویسندگان بخش هایی از کتاب را تحویل داده اند و رفته اند دنبال پروژه هایشان...&nbsp;<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">و بعضی کتاب ها هم از کیفیت لازم برخوردار نیستند و برای کسب شرایط لازم مجبوریم از ویراستاران معتبر کمک بگیریم که ویراستاران هم چند ماهی وقت لازم دارند.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">برای این که کتابی را زودتر به دست مخاطب برسانیم نه فقط به صورت تمام وقت تلاش می کنیم که حتی به این شیوه ی غیر معمول هم متوسل می شویم که یک عنوان کتاب را به چندین نویسنده ی مستقل سفارش می دهیم<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">به این امید که یکی از نویسندگان در فاصله ی زمانی کمی کار را به اتمام برساند.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">البته در عمل ممکن است برای یک موضوع دارای چند کتاب شویم که همانطور که در عناوین کتابهایمان می بیند همه را به شرط داشتن استاندردهای لازم منتشر می کنیم.</span></span></div><div class="reply" id="reply_879918" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; font-family: tahoma; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(170, 170, 170); background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); display: block; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span id="reply_text_879918" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">(مثلا الان سه کتاب pdms منتشر شده داریم و 3 کتاب دیگر هم در&nbsp;این&nbsp;زمینه در حال آماده سازی! همینطور برای ansys و fluent البته معمولا در این صورت سعی می کنیم به کمک خود نویسندگان و ویراستاران کتاب ها طوری تکمیل شوند که جای یکدیگر را اشغال نکنند و هریک مزایای خاص خود را دشته باشد)<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">با تشکر از لطف شما دوستان عزیز و پوزشخواهی به خاطر به موقع منتشر نشدن برخی کتاب ها، همین جا از خود شما عزیزان دعوت می کنم که اگر قادر به تالیف کتابی ارزشمند هستید یا &nbsp;اساتید توانایی را می شناسید که می توانند در تالیف یا ویرایش کتاب های فنی مفید باشند با من تماس بگیرید.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">با تشکر<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">بهزاد پاکروح</span></span></div><div class="reply" id="reply_879918" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 5px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; font-family: tahoma; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(170, 170, 170); background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); display: block; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span id="reply_text_879918" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مسوول انتشارات اندیشه سرا<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">09123161687</span></span></div> </div> text/html 2010-08-11T21:32:54+01:00 pakrooh.mihanblog.com بهزاد پاکروح تاریخ انتشار کتاب‌های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و دیگر رشته های مهندسی زیر چاپ انتشارات اندیشه سرا http://pakrooh.mihanblog.com/post/6 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">داده کاوی در&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">SQL SERVER 2005</span></span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">- منتشر شده است</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی مخازن با</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">TANK</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;-&nbsp;منتشر شده است</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات -&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large;">منتشر شده است</span></p></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PLANT LAY OUT</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PIPING&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> </span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large;">منتشر شده است</span></p></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی و تحلیل مهندسی با&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ANSYS&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آنالیزهای ویژه با&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ANSYS&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">- </span></span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 16px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; ">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">كاربرد منطق فازی در مهندسی عمران -&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">منتشر شده است</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مدیریت پروژه</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های مهندسی با&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDMS</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(كتاب كلیدی</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDMS</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>)</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">- بهمن 93 - (فعلا به جای این کتاب کتاب دستورات کاربردی </span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDMS</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span></span></span></span> منتشر شده است که بخشی از مطالب کتاب اصلی را پوشش می دهد)<br></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شبیه</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی دینامیک فرایندهای شیمیایی با&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">HYSYS DYNAMIC&nbsp;</span></span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-&nbsp;دی ماه 93</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شبیه</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی دینامیک فرایندهای شیمیایی با&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ASPEN DYNAMIC&nbsp;</span></span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large;">منتشر شده است</span></p></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شبیه</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی و مدل</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی</span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فرایندهای واقعی صنایع پتروشیمی با</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Plus&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ASPEN</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-منتشر شده است</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سیستم‏های رنك (طراحی، استاندارد و بازرسی) </span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی واحدهای فرایندی با&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDMS&nbsp;</span></span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">- در حال تالیف</span></span></span> - <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(فعلا به جای این کتاب کتاب 12 </span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDMS</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span></span></span></span> منتشر شده است که بخشی از مطالب کتاب اصلی را پوشش می دهد)</span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">انتگراسیون حرارتی فرایندهای شیمیایی با</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ASPEN PINCH</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;-</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;در حال تالیف</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">اصول انتگراسیون حرارتی -&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;در حال تالیف</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">اصول علمی و كاربردی تحلیل تنش در سیستم های پایپینگ -&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;در حال تالیف</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مرجع كامل نرم افزار&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDS</span></span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">MATLAB</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&amp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">C &amp; C++</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;برای مهندسان شیمی - &nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large;">منتشر شده است</span></p></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آب بندهای مکانیکی - گروه ﻣﺆلفان -&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">بررسی مخازن نفتی با نرم افزار</span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CMG</span></span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;-</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شبیه</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی و طراحی فرایندهای نفت گاز و پتروشیمی</span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">با&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PRO II -</span></span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;-</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span> - (promax منتشر شده است)<br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">بازرسی جوش‏ &nbsp;- در حال تالیف</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی تقطیر (کیستر)</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">-&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large;">منتشر شده است</span></p></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی هیدرولیکی سیستم</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های پایپینگ با&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PIPENET</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">- (در حال تالیف - کتاب دیگری از مثال های پایپنت منتشر شده است که به دلیل خاص بودن بهتر است به صورت ندیده یعنی با سفارش پستی یا با پیک خریداری<span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"> نشود</span>)<br></span></span></span></p></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی رآكتورهای شیمیایی با&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">FEM LAB</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;- در حال تالیف</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی تفصیلی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی -</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مشعل</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های سوزاننده&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">FLARE</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(مبانی،طراحی و نرم افزارها)-&nbsp;منتشر شده است (کتاب دیگری در این زمینه ظرف چند ماه آینده منتشر می شود)<br></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آشنایی با شیرآلات صنعتی در سیستم های پایپینگ &nbsp;- در حال تالیف - کتاب مشابهی منتشر شده است.</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">معرفی و راهنمای انتخاب نرم افزارهای مهندسی شیمی و مهندسی مكانیك -&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سیستم</span></span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های رنك (طراحی، استاندارد و بازرسی) &nbsp;- &nbsp;منتشر شده است&nbsp;</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آموزش كاربردی محاسبات و توابع&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">EXCEL</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;- </span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">و کاربرد اکسل در مهندسی شیمی-&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">چدن نشکن آستمپر (</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ADI</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) -</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">گروه ﻣﺆلفان</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;- منتشر شده است</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی فرایندی جداکننده های دو فازی و سه فازی&nbsp;</span></span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–منتشر شده است</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آماده ‏سازی سطح برای رنگ‏آمیزی صنعتی -&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">حل مسائل منتخب الاستیسیته - &nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 17px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">تئوری اختلاط و دستگاه مخلوط کن - &nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></p><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-size: 18px;">مهندسی مخازن هیدروکربوری - &nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: 18px;">شستشوی شیمیایی در صنعت - &nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; ">منتشر شده است</span></div></span><div></div></span> text/html 2010-08-10T21:19:04+01:00 pakrooh.mihanblog.com بهزاد پاکروح کتاب های موجود مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و سایر کتاب های فنی http://pakrooh.mihanblog.com/post/2 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">این کتاب ها موجودند: <br></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(برای دریافت فایل کاملتر لطفا به آدرس زیر بروید)</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">http://www.andishehsara.org/kh93.pdf</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شبیه‏ سازی&nbsp;</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فرایندهای&nbsp;</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شیمیایی&nbsp;</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">با</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ASPEN</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(همراه با</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>)</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;-&nbsp;</span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">رضا درستی</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span> <br></span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مرجع کامل شبیه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی فرایندهای پایا&nbsp;</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">با&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">HYSYS&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(همراه با</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) - غلامرضا باغمیشه&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی مبدل</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های حرارتی با</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span></b><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ASPEN B – JAC</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(همراه با</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) - غلامرضا باغمیشه </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span></b><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PIPING</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(همراه با&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) - حامد مولوی </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">برآورد اقتصادی فرایندهای شیمیایی با</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ASPEN</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ICARUS</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(همراه با</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) - غلامرضا باغمیشه</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی مکانیکی و فرایندی مبدل</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های حرارتی با</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">HTFS&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(همراه با</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) -&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ابوالفضل جاوونی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مرجع كامل طراحی&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PLANT</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;با&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDMS</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>-&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مسعود عزتی </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آموزش پیشرفته طراحی&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PLANT</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;با&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PDMS</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;-&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مسعود عزتی </span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">دینامیك سیالات مولكولی به كمك</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">FLO ++</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;- حامد منصف </span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">بازرسی جرثقیل‏ - نیما جاویدان <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">محاسبات مهندسی شیمی - جعفر</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">توفیقی </span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرایندی و شناسایی مخاطرات (</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">HAZOP</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>)&nbsp;</span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;عبدالحمیدزاده </span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آشنایی با نرم‌افزارهای&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PHA-Pro , PAHST &amp; ALOA</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;عبدالحمیدزاده </span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">تحلیل تنش در سیستم</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های پایپینگ با&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CAESAR II</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(همراه با</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) -&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">محسن خورسند <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شبیه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی فرایندهای شیمیایی با&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CHEMCAD 6&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(همراه با</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) -&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مرتضی نادری<br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی با</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;SIZING&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>( همراه با</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) -&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فرناز سنندجی <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آشنایی با مهندسی شیمی و دستگاه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های ثابت عملیات</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b><span dir="LTR" style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>( همراه با</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CD&nbsp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>) -&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فرهاد قدیانلو </span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شبیه‏سازی خطوط لوله با&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PIPEPHASE</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PIPESYS</span><span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&amp;</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;- علی خدایاری <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار با&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PVElite</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>- علی کلبخانی <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">طراحی و ساخت مخازن تحت فشار&nbsp;</span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">راعی </span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">راهنمای ده دقیقه ای استفاده از شیرهای اطمینان فشار -&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مهدی سیف اللهی <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سیمولینک و کاربرد آن در مهندسی -&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">حامد منصف <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ماهواره و شبكه‏های ماهواره‏ای&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">VSAT</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;خدیوی </span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مدیریت فرایندهای سازمان – همراه با نرم افزار&nbsp;</span></span><b><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">PROCESS MAPS</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;- علی كیا </span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p></span><p></p><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p></p></div> text/html 2010-08-09T21:20:39+01:00 pakrooh.mihanblog.com بهزاد پاکروح کتابهای موجود و زیر چاپ در زمینه شیمی و نانو http://pakrooh.mihanblog.com/post/3 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">* شیمی (با مخاطب داوطلبان المپیاد </span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">،</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> دانش آموزان ممتاز و مدرسان شیمی)</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> </span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span>:</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(برای دریافت فایل کاملتر لطفا به آدرس زیر بروید)</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">http://www.andishehsara.org/kh93.pdf</span></span></span></p></span><br><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نام</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گذاری ترکیب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های آلی (معرفی شده در كتاب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های درسی) - بهزاد پاکروح <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">الکتروشیمی (معرفی شده در كتاب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های درسی) - بهزاد پاکروح <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مایع</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ها و محلول</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های آبی (معرفی شده در كتاب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های درسی) - بهزاد پاکروح <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اسیدها و بازها (معرفی شده در كتاب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های درسی) - بهزاد پاکروح <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نام</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گذاری ترکیب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های معدنی - بهزاد پاکروح <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پرسش</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ها و مسائل شیمی عمومی -</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بهزاد پاکروح</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">راهنمای شرکت در المپیادها - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بهزاد پاکروح</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">راهنمای المپیاد شیمی - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بهزاد پاکروح</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پیوست‌های تکمیلی شیمی -</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بهزاد پاکروح</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> - </span><span style="color:#0070C0"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">زیر چاپ</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span>* آزمایشگاه شیمی (با مخاطب داوطلبان المپیاد و مسابقات آزمایشگاهی</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">،</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> دانش آموزان ممتاز و مدرسان شیمی)</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> </span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span>:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نمایش</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های جادویی شیمی - محمد كوتی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">سنتز آزمایشگاهی پلیمر -</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">همایون احمدپناهی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">موجود نیست</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">کروماتوگرافی ژلی -</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">همایون احمدپناهی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> -&nbsp;منتشر شد</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">فاز کروماتوگرافی -</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">همایون احمدپناهی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> -&nbsp;منتشر شد</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آزمایشگاه شیمی عمومی 1 -</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;شمس</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آزمایشگاه شیمی عمومی 2 - وصالی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آزمایشگاه شیمی عمومی برای داوطلبان مسابقات آزمایشگاهی -صلواتی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span>* شیمی دانشگاهی :</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نظریه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ی تابعیت چگالی - مجید منجمی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">شبیه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">سازی دینامیك مولكولی - مجید منجمی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">دنیای نانو و الماسواره</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ها - مجید منجمی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">فیزیك غیر خطی </span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">DNA</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span> - مجید منجمی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ساختار ریاضی در مكانیك كوانتوم - مجید منجمی - در حال تالیف</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پرسش</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ها و مسائل شیمی عمومی - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بهزاد پاکروح</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آموزش برنامه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ی گوسین و هایپركم - اسماعیل وصالی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آموزش کاربرد</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ی گوسین، هایپركم، کم آفیس، گوس ویو و ای آی ام - باوفا <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نام</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گذاری ترکیب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های آلی - بهزاد پاکروح <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نام</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گذاری ترکیب</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های معدنی - بهزاد پاکروح <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;شیمی محاسباتی - - -&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span>* نانو:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">دنیای نانو و الماسواره</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ها - مجید منجمی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر -</span><span style="mso-spacerun:yes"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp; </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ناهید بابایی <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'B Titr'; font-size: 16px; ">نانو ذرات درشیمی - مهدی جرفی - در حال تالیف</span><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بیو سنسورها - <br></span></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span>* بیوشیمی و بیوفیزیك:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">فیزیك غیر خطی </span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">DNA</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="RTL"></span> - مجید منجمی </span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"></span><o:p></o:p></span></p> text/html 2010-08-08T21:22:07+01:00 pakrooh.mihanblog.com بهزاد پاکروح کتابهای موجود و زیر چاپ علوم زیستی و علوم پزشکی http://pakrooh.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">*</span><span style="color:red"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> علوم پزشکی با مخاطب عموم:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(برای دریافت فایل کاملتر لطفا به آدرس زیر بروید)</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">http://www.andishehsara.org/kh93.pdf</span></span></span></p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شناخت و پیشگیری دیابت به زبان ساده - میترا نیکبخت <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ایدز ، شناخت بهتر و پیشگیری مطمئن</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span> </span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">تر - میترا نیکبخت&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شناخت و پیشگیری ایدز به زبان ساده - میترا نیکبخت <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آنفلوانزای نوع</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span> </span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="mso-spacerun:yes"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">A</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>/ آنفلوانزای خوکی - مهدی جرفی&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* علوم پزشکی برای متخصصین</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>:</span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">درس</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های ژنتیک - سعیدرضا غفاری&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* زیست شناسی</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span>:</span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ژنتیک از دیدگاه حل مسأله - ساسان امینی&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">زیست شناسی نوین - ابوالفضل عرب&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">پیدایش پیچیدگی در موجودات زنده - هانی گودرزی&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">کتاب مستطاب فیزیولوژی (چرا غازها چاق نمی‌شوند؟) - &nbsp;رابرت کک / کسری حسنی&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">درس</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های ژنتیک - سعیدرضاغفاری&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">کاربرد ریاضی در زیست شناسی (زیست شناسی نوین) - رابرت کک&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; font-size: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 18px; ">راهنمای آزمایشگاه اندام های رویشی نهاندانگان- مرجان عرب&nbsp;</span></span></span><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; font-size: 18px;">ژنتیک مولکولی باکتری ها - سیدرضا کاظمی نژاد&nbsp;</span></p> text/html 2010-08-07T21:23:01+01:00 pakrooh.mihanblog.com بهزاد پاکروح سایر کتاب های موجود و زیر چاپ: http://pakrooh.mihanblog.com/post/5 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 16px; font-weight: bold; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(برای دریافت فایل کاملتر لطفا به آدرس زیر بروید)</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Titr'; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">http://www.andishehsara.org/kh93.pdf</span></span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span dir="RTL"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">* فیزیک:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">بمب اتمی (از دیدگاه تاریخ علم)- بهزاد پاکروح </span></span><span style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* ریاضی:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">المپیادهای ریاضی آمریکا - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">صادق بلوکی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* كامپیوتر و كاربرد كامپیوتر:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">روبوكاپ (شبیه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی فوتبال 2 و 3 بعدی) - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">میرزایی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آموزش كاربردی محاسبات و توابع </span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">EXCEL</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span> - &nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;- </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">داده کاوی در </span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">SQL SERVER 2005</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span> - فاطمه باقرزاده -&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; font-weight: bold; line-height: 17px;">منتشر شده است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آموزش فتوشاپ </span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">CS5</span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span> - گروه مولفان -&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; font-weight: bold; line-height: 17px;">منتشر شده است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">*شعر و رمان:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">قصه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ی عشق</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span> </span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>(شعر) - بهزاد پاکروح&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ماهی و دریا (شعر) - بهزاد پاکروح&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">بارانی و کلاه (شعر) - پریسا میر&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">من هم گریه كردم (شعر) - نفیسه مقدادی&nbsp; </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">جنگجو (رمان) - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شروین وکیلی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مه نشین (رمان) - کامران پاکنژاد&nbsp; </span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">* کتاب های کودکان:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مورچه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ی بالدار - بهزاد پاکروح&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مورچه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ی نقاش</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="" lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span> </span></span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><span style="mso-spacerun:yes"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">- بهزاد پاکروح&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آموزش مفهوم ساعت برای كودكان - بهزاد پاکروح&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* </span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فرهنگی </span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">،</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> اجتماعی و روانشناسی :</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فانوس 1 (اندیشه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های اندیشمندان سرشناس جهان) - میترا نیکبخت&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فانوس2 (اندیشه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های اندیشمندان سرشناس جهان) - بهزاد پاكروح </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فانوس3(اندیشه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های اندیشمندان سرشناس جهان) - بهزاد پاكروح </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">اندیشه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">هایی از سرزمین</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">های دور و نزدیك - اسماعیل حقیقی -</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در حال تالیف</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">پیشنهادهای یک کتاب جیبی 1 - جکسون براون&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">پیشنهادهای یک کتاب جیبی 2 - جکسون براون&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">پیشنهادهای یک کتاب جیبی 3 - جکسون براون - در حال ترجمه</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">خلاقیت - شروین وکیلی&nbsp; </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مغز خفته :</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span dir="LTR" style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="LTR"></span> </span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فیزیولوزی و روانشناسی خواب و رویا - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شروین وکیلی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp; </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">جامعه</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شناسی جوک و خنده - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">شروین وکیلی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* </span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ورزشی:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">گلف : ورزشی برای تمام سنین - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مزدک مومنی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">موجود نیست</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">تن</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آسودگی با فیت تن (بدن</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">‏</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">سازی) - گروه ﻣﺆلفان </span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* </span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">موسیقی:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آموزش دف نوازی </span></span><span style="color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">/</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> کتاب پایه - مهدی رضائی -&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; font-weight: bold; line-height: 17px;">منتشر شده است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">قطعات دف نوازی </span></span><span style="color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">/</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آغاز</span><span style="mso-spacerun:yes"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp; </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">دوره متوسطه - مهدی رضائی -&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; font-weight: bold; line-height: 17px;">منتشر شده است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span dir="LTR" style="color: red; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;</span></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span></span><b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span dir="RTL"></span>* </span></span></b><span style="font-family: 'B Titr'; color: red; " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">کتاب های دیگر:</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">آب: معجزه ای شفابخش - </span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">مهدی جرفی</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> -&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: large; font-weight: bold; line-height: 17px;">منتشر شده است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">گرامر زبان انگلیسی - سید منیر </span></span><span style="" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">–</span></span><span style="font-family: 'B Titr'; " lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;موجود نیست</span></span></p>